Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt gratis verstrekt op uw verzoek. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Betaling
Vestigingen Stad en Haven
 • In deze vestigingen vindt directe betaling plaats via pin- of kasbetaling. Wanneer dat niet mogelijk is dan wordt de betaling verwerkt via een factoringbedrijf (uw nota) en wordt er € 3,- administratie kosten in rekening gebracht. 
Vestigingen Notenkraker en Kinderkliniek
 • Hier hebben we geen pin mogelijkheden en verlopen alle betalingen via Uw nota. 
 • Alle diensten en leveringen worden direct aan de betreffende patiënt gefactureerd, tenzij dat van tevoren duidelijk anders afgesproken is (b.v. werkgever/verzorgers etc.).
 • U wordt dan ook zelf verantwoordelijk gehouden voor een tijdige betaling van de factuur.
 • Bij betalingen via overschrijving wordt een betalingstermijn gehanteerd van 30 dagen. Indien u in gebreke blijft wordt het recht behouden om incassomaatregelen te nemen. Hiervoor wordt een incassobureau en/of deurwaarderskantoor ingeschakeld. De kosten hiervan komen voor rekening van de patiënt.
 • U dient zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij uw zorgverzekering.
 • Let op: de betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan u heeft vergoed.
Vragen over uw factuur
 • Wij verzoeken u nadrukkelijk om adreswijzigingen tijdig door te geven aan ons, Uw nota en uw zorgverzekeraar. U voorkomt hiermee onnodige rente- en incassokosten.
 • Heeft u vragen over uw factuur, neem dan contact op met Uw nota via telefoonnummer 0900 0400633. U kunt ook terecht op de speciale patiëntenwebsite van Uw nota www.uwnota.nl. 
 • Uw nota hanteert eigen algemene voorwaarden. Deze beschreven betalingsvoorwaarden zijn geldig voor Podotherapie Almere. 
Annulering
 • Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Bij te laat annuleren worden de kosten voor een verzuimde afspraak in rekening gebracht.
 • Door u geplaatste bestellingen (zolen/ortheses etc.) kunnen binnen 2 werkdagen na de bestelling geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden. 
Restitutie
 • De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Podotherapeutische zolen of ortheses zijn een hulpmiddel, er kan derhalve geen garantie gegeven worden over het effect van de therapie. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelend podotherapeut. 
 • Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
Klachtenregeling
In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door de
hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse
Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling.

Heeft u vragen neem dan contact met ons op of stuur een mail.

T. 036 - 53 36 013
E. klachten@podotherapiealmere.nl